אודות ריקושט

מדיניות החזרת מוצרים ושירות
מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים ושירות
מדיניות החזרת מוצרים
החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף הוכחת קניה. החזר כספי
יינתן רק אם עלות המוצר מעל ל- ₪50 . בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או ₪100 - לפי הנמוך מביניהם.
אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול. בהחזרת מוצר שעלותו פחות מ- ₪50
יינתן שובר זיכוי בלבד. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי - תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד
2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל. אין זכות החזרה על הלבשה תחתונה, גרביים, ובגדי ים ומוצרי מזון למעט במקרים
המפורטים בחוק. לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף בלוני גז, ספרים ומפות.
לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או
בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.
החזר כספי על בגדים והנעלה (יתאפשר תוך שני ימים שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המוצר והמחיר על המוצר לא
הוסרה ושלא נעשה בו שימוש). ביטול חברות במועדון הלקוחות וקבלת החזר כספי יתאפשר תוך 14 יום מיום עשיית
העסקה ובמידה ולא נוצלו ההטבות להם זכאי הלקוח במסגרת חברותו במועדון.
במידה וביקש הלקוח כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה או ההזמנה, לפי המוקדם שביניהם, 
לא תחול זכות הביטול אם ביקש הלקוח לבטל את העסקה לאחר מועד האספקה .
עסקאות ששולמו בתווי קנייה, שוברי מתנה, ריקושי או כרטיס מגנטי נטען (GIFTCARD ריקושט/ריקושי) 
לא תחול זכות הביטול על עסקאות אלו, למעט במקרים שנקבעו לפי חוק.
במידה וניתנו לצרכן במתנה (מכל גוף או אדם למעט רשת ריקושט עצמה (להלן: "נותן המתנה")) מוצרים ושירותים ממי
שאינו העוסק כאמור (להלן:"המתנה"), ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בגין המתנה במידה והציג מקבל המתנה
פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם רשת ריקושט.
אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המתנה בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל בסעיף
אופן החזרת התמורה ובכפוף למילוי טופס בקשה לביטול עסקה על מוצר שנתקבל במתנה.
החלפה של מוצרי עודפים שנרכשו בחנויות עודפים, ניתנת להחלפה בחנויות עודפים בלבד.
אופן החזרת התמורה
החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר
משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת
התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק -
תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס
אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב
על ידי ריקושט על ידי הודעה של ריקושט לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול .
מקום החזרת התמורה
החזרת התמורה (החזר כספי) תתאפשר בכל סניף, למעט, ובכפוף לדין, בסניף שבו מוצגת הודעה לפיה החזרת התמורה
תתאפשר רק באותו סניף שבו המוצר נרכש.
מדיניות החלפת מוצרים
מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל
שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה בריקושט.
בגין החלפת/החזרת פריטים שנרכשו באילת יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם באילת. בגין קבלת מוצר אחר/חלופי
בסניף מחוץ לאילת יחויב הלקוח בתוספת מע"מ כדין.
אמצעי תשלום
אין כפל מבצעים והנחות. התשלום באמצעות מזומן או שיקים (לפי שיקול דעת הסניף) או כרטיסי אשראי או "ריקושי"
או " GIFTCARD ריקושט" בלבד.
תווי קניה מסוג "רב-תו" או "תו הזהב" או "ישראכרט" יכובדו בסניפי הרשת לפי ההסכמים עם החברות הנ"ל כפי שיהיו
מעת לעת. עודף על תווי קניה ("רב תו", "תו הזהב", "ישראכרט") יינתן בזיכוי לקניה חוזרת בלבד. "ריקושי" שמימושו לא
הוגבל בזמן, ניתן למימוש בכל מועד (ללא כל קשר או תלות לתוקף הנקוב בו המתייחס אך ורק לשנה הקלנדרית של סדרת
ההנפקה ושבה ניתן למכור אותו). "ריקושי" שהוגבל בזמן, יהיה בכל מקרה ניתן למימוש במשך 5 שנים ממועד רכישתו.
כרטיס מתנה מסוג " GIFTCARD ריקושט" ו/או כרטיס מתנה מסוג ריקושי יהיה תקף למשך חמש שנים מיום רכישתו
וניתן לממשו ללא הגבלות. לא ניתן להמיר את כרטיס המתנה " GIFTCARD ריקושט" ו/או כרטיס מתנה ריקושי למזומן.
במידה וביתרת הכרטיס סכום הנמוך מ- 5% מהסכום הנקוב או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם), יהיה הלקוח זכאי לקבל את
העודף במזומן. רכישת כרטיס מתנה מסוג " GIFTCARD ריקושט" ו/או כרטיס מתנה מסוג ריקושי תעשה במזומן, אשראי
או זיכוי תקף בלבד. לא תינתן הטבת מועדון ברכישת כרטיס מתנה מסוג " GIFTCARD ריקושט" ו/או כרטיס מתנה מסוג
ריקושי. החזרת הכרטיס בצירוף חשבונית קניה תוך 14 יום אך וזאת במידה ולא נעשה בו שימוש. אין אחריות על איבוד
הכרטיס - דין כמזומן.
זיכוי
זיכוי שלא הוגבל בזמן, ניתן למימוש בכל מועד. זיכוי שהוגבל בזמן, יהיה ניתן למימוש במשך 24 חודשים מיום הנפקתו
בלבד. זיכוי שהופק עקב החזרת מוצר שנרכש בתווי קניה כגון רב תו ו/או תו הזהב, שהוגבלו להשתתפות במבצעים
והנחות, לא יוכל להשתתף במבצעים והנחות. לא ניתן להנפיק זיכוי מחדש! עודף מרכישה באמצעות זיכוי יינתן במזומן
במידה והעודף הינו בגובה 5% מסכום הזיכוי או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
מכירת סכינים
מכירת סכינים מגיל 18 ומעלה בלבד, עם הצגת תעודת זהות.
שמירת זכויות
הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.
מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
בכל שאלה נוספת יש לפנות לשירות הלקוחות.