אודות ריקושט

תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ריקושט. האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "אתר ריקושט" האתרים מנוהלים ומופעלים על-ריקושט 3000 בע"מ (למען הנוחות היא תקרא להלן: "ריקושט"). השימוש באתר ריקושט מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. בחלק מהמדורים באתר ייתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו, כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם. בכל מקום בו מפורטת אחריותה של ריקושט, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.

תנאי השימוש באתר ריקושט מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

מידע באתר ריקושט

האינדקס המקוון באתר ריקושט, הפרסומות המופיעות בו וכן קישורים מתוך הכתבות והמידע שריקושט מפרסמת באתר, מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי ריקושט או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ריקושט אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים מהכתבות, האינדקס או החומר המערכתי באתר ריקושט. כמו כן, אין באפשרות ריקושט לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ריקושט אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשרים אתר ריקושט בכלל והאינדקס בפרט ואינה מפקחת עליהם.

הסדר שבו מופיעים האתרים החיצוניים באינדקס ריקושט אינו מעיד בהכרח על טיבם או חשיבותם. תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם, משתנים לעתים תכופות: למרות שריקושט עושה את מרב המאמצים להבטיח כי תיאור האתרים באינדקס ריקושט יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תיאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.

ריקושט איננה מתחייבת כי כל הקישורים (’לינקים’) שימצאו באתר ריקושט יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. ריקושט רשאית לסלק מאתר ריקושט קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר ריקושט קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

ריקושט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר ריקושט.

באתר ריקושט מתפרסם מידע - כדוגמת מפות,מסלולים ו/או מחירונים שונים ו/או טבלאות ובהן נתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות לציבור בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. ריקושט אינה אחראית על תוכנו של המידע. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מומלץ לבדוק במקרה המתאים את תוכנו באופן עצמאי.

מידע שמוסרים משתמשים באתר ריקושט

המידע שתמסור לפרסום באתר ריקושט יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ריקושט או פרסום איזה מפרטיך בהם. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. ריקושט מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר ריקושט בכלל, ובלוחות המודעות באתר ריקושט ובקבוצות הדיון. התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה. המידע אינו מתפרסם מטעמה של ריקושט, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו, עדכניותו או שלמותו. זכור תמיד כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. ריקושט אינה אחראית לאינפורמציה או דעות שתתפרסמנה בקבוצות הדיון המידע וההודאות באתרים אלו אינם על דעתה של ריקושט והיא אינה עומדת מאחוריהם.

בנוסף, ריקושט לא תשא באחריות למידע, תכנים, מודעות והצעות מסחריות, יתפרסמו באתר ריקושט על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם, קבלתם או שימוש בהם.

מדיניות פרטיות

ריקושט מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ריקושט. ריקושט תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר ריקושט. במקרה זה רשאית ריקושט למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. ריקושט רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

מידע מסחרי, פרסומות ומודעות לוח

אתר ריקושט כוללים מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה.

ריקושט לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי, הפרסומות ומודעות הלוח שיפורסמו באתר ריקושט. ריקושט אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. פרסום מידע מסחרי, פרסומות או מודעות באתר ריקושט אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

בעסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ריקושט ותסוכם בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ריקושט איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר ריקושט או ירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כן לא תשא ריקושט באחריות לנזק שייגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ריקושט - לרבות בשם וסימן המסחר ריקושט, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי ריקושט או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם - הנן של ריקושט בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ריקושט בכתב ומראש.

באתר ריקושט נמצאים תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין ריקושט לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה לריקושט להשתמש באותם תכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש, כאמור לעיל, בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כאשר אתה מוסר מידע המיועד לפרסום באתר ריקושט אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בו וכי הנך רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע לפרסום אתה מקנה לריקושט רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה.

אחריות ריקושט

השירותים והמידע באתר ריקושט ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ריקושט בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר ריקושט. השימוש בשירותים ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ריקושט אינה מתחייבת, כי למסרים, למידע או למודעות שתפרסם באתר ריקושט תהיה היענות. ריקושט אינה יכולה לדעת אילו תגובות תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ריקושט לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר ריקושט הינה באחריותך המלאה בלבד. ריקושט אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר ריקושט על-ידי משתמשי האתרים יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. ריקושט לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר ריקושט זה על-ידי צדדים שלישיים.

ריקושט עושה כמיטב יכולתה לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים שלא דרך האתר. הפרטים המפורסמים בקטלוג המוצרים לגבי מפרט המוצר ותנאיו הם באחריות יצרני המוצרים בלבד. גם התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את ריקושט. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת בקטלוג המוצרים (לדוגמה - לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר את ריקושט).
אשר על כן, כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תמונות, תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים בקטלוג המוצרים ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, תמונות, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

מחירים

המחירים בקטלוג המוצרים מוצגים לצורך מתן מושג כללי בלבד של עלותם בחנויות. אין כל התחייבות מצד חב’ ריקושט למחיר שישולם עבור המוצרים שבחנויות בפועל. יתרה מכך המשתמש מודע לעובדה שמחירי המוצרים המוצגים בקטלוג המוצרים משתנים מדי פעם בהתאם לשינויים הנהוגים ברשת וללא הודעה מוקדמת לכן במקרים רבים יתכן והמחיר המוצג יהיה שונה ממחיר המוצרים בפועל בחנויות.
המחירים המופיעים בקטלוג המוצרים, נכונים ליום ושעת עדכונם על ידי רשת ריקושט לפי מידע שבידיה באותה עת. המחיר המוצג ע"י הרשת מוצג ללא כוונת הטעיה אולם עלול לכלול שגיאות וטעויות (ט.ל.ח) ולכן בכל מקרה במקרה של סתירה בין המחיר בקטלוג המוצרים לבין המחיר שבו נמכר המוצר בחנויות יחייב המחיר של המוצר בחנויות.


שינויים ותקלות באתר

ריקושט אינה מתחייבת שהשירותים באתר ריקושט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ריקושט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ריקושט או אצל מי מספקיה.

ריקושט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראם, היקפם, תוכנם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ריקושט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אין ריקושט אחראית לכל אובדן של מידע מכל סוג, שייגרם מכל סיבה שהיא. לא תישמע כל טענה נגד ריקושט שמקורה בהסתמכות כלשהי על מידע שהתפרסם בזמן מסוים באתר ריקושט.

אתה תשפה את ריקושט, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק,
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
- עקב הפרתך את תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר ריקושט יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

"תנאי שימוש אלו מוסיפים על תנאי השימוש להצטרפות לרשימת התפוצה (תנאי השימוש ותנאי השימוש להצטרפות לרשימת התפוצה יקראו יחד לצורך הנוחות: תנאי השימוש") , כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין תנאי השימוש להצטרפות לרשימת התפוצה, מכל מין וסוג שהוא, יגברו תנאי השימוש להצטרפות לרשימת התפוצה של ריקושט."